avda主题PSD分层源文件

作者 : admin 发布时间: 2022-05-11

avda主题PSD分层源文件

文件列表如下;

<item key=’01_home_v1_dark.psd20121031121404′ />
<item key=’01_home_v1.psd20120714132539′ />
<item key=’02_home_v2.psd20120714132845′ />
<item key=’03_home_v3.psd20120714132736′ />
<item key=’04_home_boxed.psd20120714132609′ />
<item key=’05_about us.psd20120713113432′ />
<item key=’06_services.psd20120714151104′ />
<item key=’07_pricing.psd20120713113723′ />
<item key=’08_faq.psd20120714151053′ />
<item key=’09_side nav.psd20120713113640′ />
<item key=’10_sidebar.psd20120714151118′ />
<item key=’11_full width.psd20120714151128′ />
<item key=’12_contact.psd20120924204627′ />
<item key=’13_portfolio_1col.psd20120714133449′ />
<item key=’14_portfolio_2col.psd20120713114152′ />
<item key=’15_portfolio_3col.psd20120713114133′ />
<item key=’16_portfolio_4col.psd20120714133406′ />
<item key=’17_portfolio_1col_sidebar.psd20130123211728′ />
<item key=’18_portfolio_2col_sidebar.psd20130123210636′ />
<item key=’19_portfolio_3col_sidebar.psd20130123210916′ />
<item key=’20_portfolio_1col_text.psd20130324200927′ />
<item key=’21_portfolio_2col_text.psd20130123205451′ />
<item key=’22_portfolio_3col_text.psd20130123212614′ />
<item key=’23_portfolio_4col_text.psd20130123213226′ />
<item key=’24_portfolio_1col_text_sidebar.psd20130123213735′ />
<item key=’25_portfolio_2col_text_sidebar.psd20130123214100′ />
<item key=’26_portfolio_3col_text_sidebar.psd20130123214248′ />
<item key=’27_portfolio_masonry.psd20130123214459′ />
<item key=’28_portfolio_single half.psd20120714133341′ />
<item key=’29_portfolio_single wide.psd20120714133349′ />
<item key=’30_portfolio_single_full.psd20130123204459′ />
<item key=’31_blog_wide.psd20121029150528′ />
<item key=’32_blog_large image.psd20121029150134′ />
<item key=’33_blog_large alternate.psd20130409110801′ />
<item key=’34_blog_medium image.psd20120714133311′ />
<item key=’35_blog_medium alternate.psd20130409111339′ />
<item key=’36_blog_grid style.psd20130409120119′ />
<item key=’37_blog_timeline.psd20130409120119′ />
<item key=’38_blog_single post.psd20120714133241′ />
<item key=’39_shop_sidebar.psd20130624093223′ />
<item key=’40_shop_fullwidth.psd20130624141208′ />
<item key=’41_shop_single_sidebar.psd20130625135623′ />
<item key=’42_shop_single_full.psd20130625135631′ />
<item key=’43_shop_dropdown_shortcode.psd20130625135702′ />
<item key=’44_shop_shortcodes.psd20130626144921′ />
<item key=’45_shop_account.psd20130717121152′ />
<item key=’46_shop_account2.psd20130717122207′ />
<item key=’47_shop_cart.psd20130717140022′ />
<item key=’48_shop_checkout.psd20130717152210′ />
<item key=’49_shop_order.psd20130722134351′ />
<item key=’50_error 404.psd20121029152232′ />
<item key=’51_shortcodes.psd20120724155639′ />
<item key=’52_shortcodes 2.psd20130409134320′ />
<item key=’header_v1_shop.psd20130701102226′ />
<item key=’header_v2.psd20130129132758′ />
<item key=’header_v3.psd20130129132659′ />
<item key=’header_v4.psd20130416104501′ />
<item key=’header_v5.psd20130129132446′ />
<item key=’mobile dropdown.psd20130408112259′ />
<item key=’sliders.psd20120907124042′ />

链接: https://pan.baidu.com/s/1aBB16NVqY_HONQSHvFuYzA?pwd=nr97 提取码: nr97

 

专业外贸网站制作, PHP程序修改
QQ:361317436 微信:18538098215

浪火网络 » avda主题PSD分层源文件

常见问题FAQ

下载链接失效或链接打不开?
联系QQ:361317436 给您补发链接
支付不成功或付款后不跳转?
请提供账单截图然后联系QQ:361317436
插件或主题不会安装怎么办?
额外付费可以帮您安装配置,具体价格联系QQ:361317436 微信:18538098215!
可以二次开发或者新建网站吗?
当然可以,如有需要请联系QQ:361317436 微信:18538098215